myball体育

Quelques chiffres


2019-08-29 09:17:05

Quelques chiffres

w阿朗松。 1 000; 昂热。 4 000; 巴约讷。 5 000; 波尔多。 30 000; 布雷斯特。 5 000; 卡昂。 20 000; 瑟堡。 5 000; 绍莱。 350; 格勒诺布尔。 15 000; 勒阿弗尔。 15 000; 勒芒。 4 500; 里尔。 20 000; 立斯。 500; 洛里昂。 4 500; 马赛。 60 000; 南特。 30 000; 莫莱。 1 500; 巴黎。 80 000; 保罗。 8 000; 佩皮尼昂。 10 000; 坎佩尔。 3 500; Quimperlé酒店。 400; 雷恩。 25 000; 鲁昂。 18 000; 圣布里厄。 3 500; 圣丹尼(留尼旺)。 1 500; 圣纳泽尔。 5 000; 斯特拉斯堡。 4 000; 图卢兹。 30 000; 瓦纳。 2 000 ...